Talcott Elementary School, Rt. 3 and 12 – School House Road, Talcott, WV, United States

Location:Talcott Elementary School, Rt. 3 and 12 - School House Road, Talcott, WV, United States